การเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในเนื้อสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ระหว่าง ตุลาคม 2561 – กันยายน 2563
Surveillance on the Contamination of Foodborne Bacteria in Pork from Slaughterhouses in Surin Province from October 2018

to September 2020 (แก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564)