ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหว้ดสุรินทร์
และแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมของจังหวัดสุรินทร์ (Do's & Don'ts)