world milk day1

                 น.สพ.อภิชัย นาคีสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย น.สพ.ประยูร พรมไธสง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมรณรงค์การดื่มนมเนื่องในวันดื่มนมโลก ตามที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันดื่มนมโลก” หรือ “World Milk Day” เพื่อให้ประเทศและองค์กรต่างๆ ได้ให้ความสำคัญร่วมจัดกิจกรรม วันดื่มนมโลก ดังคำขวัญที่ว่า “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู”
                 ในโอกาสนี้ น.สพ.อภิชัย นาคีสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ และพี่น้องชาวปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนประชาชนชาวสุรินทร์และคนไทยทั้งประเทศหันมาช่วยกันดื่มนมให้เยอะๆ ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมสุขภาพที่ดีแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยได้อีกด้วย