ประกาศจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมแก่เกษตรกร
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์
กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มศักยภาพการตลาดโคเนื้อคุณภาพ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 27 สิงหาคม 2563