011

 

โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกหน่วยให้บริการในพื้นทื่จังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นายชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน โดยมีนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมีคณะกรรมการโครงการ สัตวแพทย์พระราชทานฯ ปศุสัตวเขต 4 หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้นำท้องถิ่น และผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นงานสนองพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบริการประชาชนชาวไทย ให้มีความอยู่ดีกินดีโดยถ้วนหน้าและเสมอภาคกัน เป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจ อีกทางหนึ่ง สร้างคุณประโยชน์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่อยู่ห่างไกลและขาดโอกาสที่จะได้รับบริการอย่างทั่วถึง โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นความร่วมมือแบบบูรณาการของบุคลากรทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของวิชาชีพ สัตวแพทย์และวิชาชีพอื่นๆ ต่างผนึกกำลังในการใช้เทคโนโลยีและวิชาการอันทันสมัยของแขนงต่างๆ เพื่อบริการประชาชน ให้ได้ผลสำเร็จตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นับเป็นความโชคดีของเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะอำเภอบ้านไผ่ และอำเภอโนนศิลา ที่จะได้รับบริการจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีน้ำใจดีงาม ที่จะมาช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยของสัตว์ และบรรเทาความทุกข์ร้อนของทุกท่าน

ด้าน นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า เนื่องด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง ทุกครั้งที่เสด็จเยี่ยมความเป็นอยู่ของราษฎร จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามถวายงานตามรับสั่ง เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่เกษตรกร ทรงแนะนำการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกษตรกรไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง รวมทั้งทรงพระราชทานแนวคิดใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งหมดเป็นพระราชกรณียกิจที่แสดงถึงน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตา ทรงห่วงใยและปรารถนาดีต่อพสกนิกรของพระองค์ทั้งสิ้น โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นงานที่สนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบริการประชาชนชาวไทยให้มีความอยู่ดีกินดีโดยถ้วนหน้าและเสมอภาคกัน เป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจอีกทางหนึ่ง สร้างคุณประโยชน์ให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ อยู่ห่างไกลและขาดโอกาส กรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ สมาคมด้านสัตวแพทย์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานขึ้นมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 จนถึงปัจจุบัน

ในปีงบประมาณ 2566 กรมปศุสัตว์ได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านปศุสัตว์ในการพัฒนาบริการด้านสุขภาพสัตว์ ได้จัดให้มีการดำเนินการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีเป้าหมายการออกหน่วยให้บริการในเขตพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ และอำเภอโนนศิลา โดยมีเป้าหมายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มารับบริการ 450 ราย และสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรได้รับการดูแลสุขภาพ 3,000 ตัว มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสิ้น 360 คน กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2566 รวมระยะเวลา 3 วัน สำหรับกิจกรรมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ทั้งด้านอายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ การกำจัดพยาธิภายใน – ภายนอก การเก็บตัวอย่างเพื่อสำรวจสภาวะโรค การฝึกอบรม ให้ความรู้ แนะนำการเลี้ยงการดูแลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ การผลิตแร่ธาตุและอาหารสัตว์แก่เกษตรกร เป็นต้น และการดำเนินการครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่น

---------------------------------------------