messageImage 1715678414022

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนทุกท่านบริโภคนม เนื่องในวันดื่มนมโลก (World Milk Day) ในวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี
"สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคได้หลากหลายเมนู"