งบทดลองรายเดือน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์  ประจำปีงบประมาณ 2561