chetta

นายเชษฐา สงวนศิริ
สัตวแพทย์อาวุโส
ปศุสัตว์อำเภอบัวเชด
โทร. 0 4457 9253

atitaya chuwalit
ว่าที่ ร.ต.หญิง อทิตตา  โชติมณี
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
 
นายเชาวลิต ปานทอง
เจ้าพนักงานสัตวบาล

Noimg

 นายนครินทร์ ยิ่งหาญ
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์