-ว่าง- 

ปศุสัตว์อำเภอโนนนารายณ์
kitti      supot  
นายกิตติ บัวแสงใส
สัตวแพทย์ชำนาญงาน
 
  นายสุพจน์ ดียิ่ง
 เจ้าพนักงานสัตวบาล