6

 นายสัญชัย หวังชูชอบ
สัตวแพทย์อาวุโส
ปศุสัตว์อำเภอกาบเชิง
E - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  supin
นางสาวนันทวัน  ประวัติเลิศอุดม
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
  นายสุพิน สมบูรณ์
เจ้าพนักงานสัตวบาล