รายงานข้อมูลสถิติไก่ไข่อินทรีย์ในจังหวัดสุรินทร์ 


 

1. จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์

2. จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์

3. จำนวนหลักสูตรการอบรมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์

4. ช่องทาง แหล่ง จำหน่ายไข่ไก่อินทรีย์

5. ต้นทุนในการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์สุรินทร์

6. รายได้จากการขายไข่ไก่อินทรีย์

7. หน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนในการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์