25660615 1

info

ประกาศรับสมัครตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัครตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัครตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานประกาศรับสมัครตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์