757290

             วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายสัตวแพทย์อภิชัย นาคีสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นางเจียมจิตต์ เดื่อมขันมณี ปศุสัตว์อำเภอสำโรงทาบ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอสำโรงทาบ ณ โครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน " เพื่อนช่วยเพื่อน" (บ้านหนองผำ) ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ในการนี้ นายสัตวแพทย์อภิชัย นาคีสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ได้ทูลเกล้าถวายชุดเวชภัณฑ์ ประกอบด้วย แร่ธาตุ, ยาถ่ายพยาธิ, วิตามินละลายน้ำ และคู่มือการเลี้ยงโคต้นนำของกรมปศุสัตว์ ให้นำไปใช้ในโครงการโค -กระบือ พระราชทานแก่เกษตรกร จำนวน 16 ราย ณ สระน้ำสาธารณะบ้านหนองผำ ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี สัตวแพทย์หญิงทัศนา พูนสิรินาวิน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ, นางจันทรา โพธิ์คำ ปศุสัตว์อำเภอรัตนบุรี นายประยุทธ วงเวียน เจ้าพนักงานสัตวบาล นายสัพพัญญู แผลงฤทธิ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและอำเภอ อาสาปศุสัตว์อำเภอสำโรงทาบ, รัตนบรี และอำเภอศีขรภูมิ เข้าร่วมปฏบัติภารกิจในการรับเสด็จ