149928 0

                        วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายสัตวแพทย์อภิชัย นาคีสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ นายสุพิน นองมัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดร.จักรกฤษณ์ จักรสัมฤทธิ์ ปศุสัตว์อำเภอกาบเชิง และนางนงนุช พรรคฐิน  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดาเกษมสันต์ อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์              

                           โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์มีภารกิจดังนี้

                           1.หน่วยควบคุม สุนัข แมว/สัตว์เลี้ยง

                           2.กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

                           ในการนี้ นายสัตวแพทย์อภิชัย นาคีสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมด้านปศุสัตว์ ซึ่งมีการเลี้ยงไก่ไข่ ,การเลี้ยงไก่พื้นเมือง และการเลี้ยงสุกร พร้อมได้ร่วมฉายพระฉายาลักษณ์พระราชทานจาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                           โดยมี สัตวแพทย์หญิงทัศนา พูนสิรินาวิน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ, สัตวแพทย์หญิงสุจิตรา คำศรี นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกาบเชิง พนมดงรัก สังขะ และอาสาปศุสัตว์อำเภอกาบเชิงเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจในการรับเสด็จในครั้งนี้ ซึ่งภารกิจด้านปศุสัตว์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติยิ่ง