เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปราสาท ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 โดย คณะกรรมการจากส่วนส่งเสริมการปศุสัตว์มาคัดเลือกอาสาดีเด่นของจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่นายสมชาย ไกรเพท อาสา ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท ชึ่งได้รับความร่วมมือ เป็นขวัญกำลังใจจากทุกภาคส่วน ทั้ง อบต./รพ.สต./วัด/โรงเรียน และอาสาปศุสัตว์พื้นที่ตำบลใกล้เคียง

S 10608644

S 10608645 

  S 10608646

 

ที่มา : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์