331955

        วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายสัตวแพทย์อภิชัย นาคีสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โดยนายสุพิน นองมัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นางนงนุช พรรคฐิน นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ และนายสุภา บุหงา พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ พร้อมด้วย น.สพ.สมทัศน์ อย่างสุข นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอจอมพระ ฝึกอบรมเกษตรกรกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านปศุสัตว์“หลักสูตรจัดประชุมเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (3 ประสานได้แก่ ปศุสัตว์/อบต./เจ้าของศูนย์ฯ) ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ของนางรจนา สีวันทา หมู่ที่ 4 บ้านโนนงิ้ว ตำบลหนองสนิท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ของทุกภาคส่วนในชุมชม และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์