S 3448889 0

        วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายสัตวแพทย์อภิชัย นาคีสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โดยนายสุพิน นองมัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ส่วนจังหวัด ครั้งที่ 2/ 2567 ณ ห้องประชุมไหมงาม (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ เพื่อพิจารณาคำขอกู้เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
ในการนี้ นายสันทัด แสนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมฯดังกล่าว ซึ่งผลการประชุมได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เกษตรกรและผู้ยากจนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 ราย