S 49504544 0

          วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายสันทัด แสนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมข้าวสารหอม ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ โดยนายสัตวแพทย์อภิชัย นาคีสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยสัตวแพทย์หญิงเนตรทราย ชำนิจ นายสัตวแพทย์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ครั้งนี้ เพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid- 19) สถานการณ์โรคแอนแทรกซ์ สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์เสนอให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และเตือนภัยการระบาดของโรคแอนแทรกซ์ในประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมเน้นย้ำมาตรการด้านปศุสัตว์ และแจ้งรายละเอียดโครงการ Thailand Rabies Awards 2024