วันที่ 27 พฤษภาคม  2564 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการ Kick off เพื่อป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน " โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดขึ้นตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจังหวัดสุรินทร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้กับภาคประชาสังคม และเกษตรกร และบูรณาการความร่วมมือในทุกภาคส่วนเพื่อดำเนินการตามมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคสัมปี สกิน โดยมี นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน โรคลัมปี สกิน เป็นโรคติดต่อในสัตว์ที่สำคัญตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 โดยเป็นโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสก่อความเสียหายในสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยเฉพาะโค-กระบือ มีแมลงดูดเลือดเป็นพาหะแพร่กระจายเชื้อโดยโรคดังกล่าว ไม่เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน สัตว์ที่ป่วยจะมีอาการที่สังเกตได้คือ พบตุ่มเนื้อบนผิวหนัง และเยื่อเมือกทั่วร่างกาย ต่อมาจะตกสะเก็ดและเป็นแผลหลุม สัตว์ อาจมีไข้และหายใจลำบาก แท้ง อาจทำให้ตายได้ ณ บารมีฟาร์ม ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

              ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ ได้มีมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคลัมปี สกิน ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยกำหนดใน 5 มาตรการควบคุมและป้องกันโรค ได้แก่ ควบคุมการเคลื่อนย้ายโค-กระบือ เฝ้าระวังการเกิดโรคอย่างใกล้ชิด การป้องกันและควบคุมแมลงพาหะนำโรค รักษาสัตว์ป่วยตามอาการและ การใช้วัคซีนเพื่อควบคุมโรคในพื้นที่เป้าหมายตามที่กรมปศุสัตว์กำหนดในอนาคต ในส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้มีการออกประกาศจังหวัดสุรินทร์ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดในท้องที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ของจังหวัดสุรินทร์ เป็นเขตโรคมลพิษระบาดชนิด โรคลัมปี สกิน ในโคนม โคเนื้อ และกระบือ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

83177 83178 83179
83180 83181 83182
83183