วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายจำลอง  ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานการประชุมแนวทางการควบคุมและป้องกันโรค lumpy skin ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์แก่ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอเพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามนโยบายของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมปศุสัตว์ เนื่องด้วยจังหวัดสุรินทร์พบการรายงานการเกิดโรคในโคนมโคเนื้อกระบืออย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่ในจังหวัดสุรินทร์และมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายในวงกว้างเพื่อให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ณห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

83710 83711 83712
83713 83714