วันที่ 16 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.ลัดดาวัลย์ รัตนนคร ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ ด้านการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ข้ามแดน ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการด้านการควบคุมโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์โดยมีนายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 พร้อมด้วยนายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ น.สพ.อุดม เจือจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผู้แทนจากด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ร่วมนำเสนอข้อมูลและรับข้อแนะนำแนวทางการดำเนินการควบคุม ป้องกันโรคในสัตว์ ASF ,LSD และโรคพิษสุนัขบ้าอย่างพร้อมเพรียงกัน

DSC 7110 DSC 7088 DSC 7089
DSC 7145 DSC 7106 DSC 7090