วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และนายบุญช่วย ชาวนา ปศุสัตว์อำเภอสังขะ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอสังขะ อบรมเกษตรกรหลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่ายภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรในโครงการและเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดของกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในช่วงระหว่างวันที่ 9 - 18 สิงหาคม 2564 เกษตรกลุ่มเป้าหมาย 210 ราย ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถดำเนินการตามแผนธุรกิจของกลุ่ม ให้เกิดการผลิต การจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง และผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดได้ซึ่งเกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างดี

25933 25939
25940 25948