วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ นายจำลอง  ผูกดวงปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ พบปะเกษตรกร ที่เข้ารับการอบรม โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดอบรมเกษตรกร ตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ กิจกรรม        ยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพและโควากิวนครชัยบุรินทร์ รุ่นที่ ๑ จำนวน ๖๐ คน เป็นเกษตรกรจาก อำเภอสังขะและอำเภอศรีณรงค์          ณ ฟาร์มโคเนื้อ ธณัตถ์ฟาร์ม ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ            ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากผู้เข้ารับการอบรม

S 124731417 S 124731419 S 124731420
S 124731421 S 124731422 S 124731423
S 124731425 S 124731426 S 124731428