วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดอบรมเกษตรกร ตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ กิจกรรมยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพและโควากิวนครชัยบุรินทร์ รุ่นที่ ๒ จำนวน ๓๐ คน เป็นเกษตรกรจาก อำเภอบัวเชด ณ ฟาร์มโคเนื้อ ธณัตถ์ฟาร์ม หมู่ ๔ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากผู้เข้ารับการอบรม

S 124756110 S 124747801 S 124756108
S 124747802 S 124756115 S 124756114
S 124747805 S 124747804 S 124756111