วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ประจำจังหวัดสุรินทร์โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลณรงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เป็นกรรมการและหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ร่วมกันออกตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์โดยมีปศุสัตว์อำเภอศรีณรงค์ ปศุสัตว์อำเภอศีขรภูมิ และด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ ร่วมสังเกตการณ์  โดยมีผู้ประกอบการที่ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์(รายใหม่) ชนิดสุกร จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. จ๊ะจ๋าหมูสด ที่ตั้ง 256 หมู่ 1 ตำบลณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ กำลังการผลิต 5 ตัว/วัน 2.พิมพ์ประไพ ที่ตั้ง หมู่ 1 ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ กำลังการผลิต 5 ตัว/วัน ผลการตรวจประเมินพบว่า โรงฆ่าสัตว์ทั้ง 2 แห่ง ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินตามกฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์พ.ศ. 2564 ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์(กฆ.1) ต่อไป

S 32137250 S 32137252 S 32137253
S 32137255 S 32137256 S 32137257
S 32137258 S 32137259 S 32137260