วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ นายจำลอง  ผูกดวง  ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์มอบให้ นส.มหัทธนา  รับงาม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ และ นายทวีศักดิ์  โสรเนตร  ปศุสัตว์อำเภอเขวาสินรินทร์ จัดอบรมเกษตรกร ตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ กิจกรรมยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพและโควากิวนครชัยบุรินทร์ รุ่นที่ ๓ จำนวน ๓๐ คน เป็นเกษตรกรจาก อำเภอเขวาสินรินทร์ ณ ฟาร์มโคเนื้อกัปตันฟาร์ม  บ้านโชค อ.เขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  พร้อมมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากผู้เข้ารับการอบรม

S 124788753 S 124788754 S 124788755
S 124788756 S 124788757 S 124788760
S 124788761 S 124788762 S 124788764