วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นางเจียมจิตต์ เดื่อมขันมณี นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ พร้อมด้วย นางนงนุช พรรคฐิน นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุรินทร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ วัดหนองบัว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายศักรินทร์ ทุมเสน ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุตรตักบาตร ฟังเทศน์ ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) และเพื่อถวายพระราชกุศล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจของพุทธศาสนิกชน และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

172815 172856 172857
433595 433601 433597