วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอสังขะ,ศูยน์วิจัยและพัฒนากระบือ ออกติดตามการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ เพื่อติดตามให้คำแนะนำด้านการจัดการเลี้ยงดู  ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ ณ ฟาร์มแพะ นายพงษ์ฤทธิ์  ทวีผล หมู่ 2 ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ เลี้ยงแพะพ่อพันธุ์ 1 ตัว แม่พันธุ์ จำนวน 21 ตัว และเข้าเยี่ยมฟาร์มแพะลูกพ่อ  บ้านกันจารย์ ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เลี้ยงแพะพ่อแม่พันธุ์ จำนวนประมาณ 200 ตัว

426130 426128 426144
426332 426333 426334