วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน  2565  เวลา 08.00 น. นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายณรงค์ ศิริดล นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์  ร่วมกับนายสัญชัย หวังชูชอบ  ปศุสัตว์อำเภอจอมพระ มอบโคเพศเมียของโครงการธนาคารโค–กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอจอมพระ จำนวน 54 ราย ได้รับโคเพศเมียจำนวน 54 ตัว โดยมอบให้ 2 หมุ่บ้าน ได้แก่ มอบโคเพศเมีย จำนวน 27 ตัว ที่บ้านขวาว-ไซร์ลวก  หมู่ที่ 2  ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  และมอบโคเพศเมีย จำนวน  27 ตัว ณ บ้านตาโสร หมู่ที่ 7 ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งโคของโครงการ  มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

170645 170636 170645
170648 170651 170653
170671 170657 170673
416437 416445 416463