วันที่ 9 สิงหาคม 2565 คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นำโดย นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะจำนวน 30 ราย จาก 23 หน่วยงาน ได้มาศึกษาและฟังการนำเสนอข้อมูลโครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ และองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ พร้อมศึกษาดูงานการเลี้ยงโควากิวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุรินทร์โกเบครบวงจรตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้มีนายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายสุพิน นองมัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมต้อนรับและนำเสนอข้อมูลแก่คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับทราบจำนวน 2 โครงการดังนี้

1.โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 ขอกู้เงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ปลอดดอกเบี้ย   ผ่านหน่วยงานกรมปศุสัตว์ วงเงินงบประมาณ 2,500,000 บาท

2.โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อสุรินทร์วากิวครบวงจร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้เกษตรกร ขอกู้เงินจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กองทุน FTA) ปลอดดอกเบี้ย ผ่านหน่วยงานกรมปศุสัตว์ วงเงินงบประมาณ 21,887,400 บาท

488593 LINE ALBUM FTA 1 LINE ALBUM FTA 1 1
LINE ALBUM FTA 5 2 LINE ALBUM FTA 6 0 LINE ALBUM FTA 9