วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย น.ส.มหัทธนา รับงาม รักษาการฯหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ น.ส.รสรินทร์ พรมตู้  เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับทบทวนปี พ.ศ.๒๕๖๗ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมช้างใหญ่ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ เพื่อร่วมกำหนดแนวทางเป้าหมายการพัฒนา แนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายพร้อมทั้งจัดทำและกลั่นกรองแผนงาน/โครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด  โดยมี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม

S 126239091 S 126239093 S 126239094
S 126239095 S 126239096 S 126239097