วันที่ 16 กันยายน 2565 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมด้วย ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปราสาทสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกาบเชิง ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมัน ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า โครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2565 (World Rabies Day 2022) ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่เทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยบูรณาการร่วมกับเทศบาลเมืองสุรินทร์ ณ วัดปทุมเมฆ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มีประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยงในพื้นที่เทศบาลเมืองสุรินทร์ สุนัขจรจัดจากวัดปทุมเมฆและวัดจำปา มารับบริการเป็นจำนวนมาก

194472 194477 S 12386368
S 12386371 S 12386375 S 12386376