วันที่ 7 กันยายน 2565 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ณ อาคารเรียนรวม100 ปี ธรรมนูญ สิงคเสลิต คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นวันสุดท้าย โดยเสด็จ ฯ ไปยังพลับพลาทรงงาน ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและทําการผ่าตัดให้กับสุนัข โดยมีนายจำลองผูกดวงปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ร่วมรับ ส่งเสด็จฯ เมื่อสมควรแก่เวลาจึงเสด็จกลับพระตำหนักที่ประทับ ณ โครงการชลประทานสุรินทร์อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โครงการสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในครั้งนี้เป็นการบูรณาการของหน่วยงานภายในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ทั้ง 8 จังหวัด โดยมีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์เป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 5 สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และมณฑลทหารบกที่ 25 ซึ่งภายในงานมีการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว

510110 511093 511094
511095 511096 511097
511098 511099 511100