วันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2565 คณะผู้ตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์สำนักงานปศุสัตว์เขต 3  โดย น.สพ. มาโนชญ์ วงศ์แวว ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับ น.สพ.ธีระ กงแก้ว นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ และ น.สพ.สมทัศน์ อย่างสุข นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจอมพระ เข้าตรวจรับรองฟาร์มมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ (รับรองใหม่) ขอบข่ายระบบการผลิตไก่ไข่และไข่ไก่อินทรีย์ ของเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์การเกษตรพืชผักอินทรีย์หนองสนิท จำกัด ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ  จำนวน 15 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจาก Central Group ในโครงการ CENTRAL THAM ตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดในระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอและออกใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ พ.ศ.2558 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการรับรอง กรมปศุสัตว์ ให้การรับรอง ต่อไป

S 56033364 S 56033366 S 56033367
S 56033368 S 56033369 S 56033371