วันที่ 26 ตุลาคม 2565  นายประยูร พรมไธสง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายสุพิน นองมัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายนภดล  ดาวกระจ่าง  ปศุสัตว์อำเภอศีขรภูมิ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศีขรภูมิ ออกติดตามเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเงินนอกงบประมาณ โครงการเงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (FTA) ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้

            1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงวัวพื้นเมือง ที่ตั้งกลุ่มเลขที่ 47 หมู่ที่ 8 ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

            2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงสัตว์เพื่อประกอบอาชีพบ้านตรึม  ที่ตั้งกลุ่ม 75/1 หมู่ที่ 1 บ้านตรึม ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

**จากการชี้แจงรายละเอียดโครงการฯปรากฏว่าเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม มีความเข้าใจในเงื่อนไขของโครงการเป็นอย่างดี**

140552 140617 140623
 140630  140649  17015618603559