วันที่ 15  พฤศจิกายน 2565  นายประยูร  พรมไธสง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ คณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์จังหวัดสุรินทร์ นางวชิราภรณ์ นองมัน นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ       นายธีระ  กงแก้ว นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร(GAP) ฟาร์มสุกรขุนขนาด 1200 ตัว จำนวน  1 ฟาร์ม

ได้แก่ ชวนฟาร์ม  เลขที่ 116 หมู่ที่ 10 ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี

พบผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน ซึ่งจะได้นำเสนอคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 เพื่อพิจารณาให้การรับรองเป็นฟาร์มมาตรฐาน(ต่ออายุ)ต่อไป

S 23044161 S 23044164
S 23044165 S 23044166