วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์จังหวัดสุรินทร์  นายประยูร พรมไธสง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ   รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ นางวชิราภรณ์ นองมัน นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ   นายธีระ กงแก้ว นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ร่วมกับนายนภดล ดาวกระจ่าง ปศุสัตว์อำเภอศีขรภูมิ ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร(GAP) จำนวน 1 ฟาร์ม

ได้แก่ ดีเลิศฟาร์ม เลขที่ 189 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ

พบผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน ซึ่งจะได้นำเสนอคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 เพื่อพิจารณาให้การรับรองเป็นฟาร์มมาตรฐาน(ต่ออายุ)ต่อไป

S 7110730 S 7110731 S 7110753
S 7110755 S 7118855