ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหาร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบ 2/2560


- รายงานแผนและผลตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 2/2560
   
   แผนพัฒนาบุคลากร (IDP) 
 - แบบฟอร์มที่ 1 แบบรายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 - ข้าราชการ
 - พนักงานราชการ
- แบบฟอร์มที่ 2.1 ความสามารถและทักษะที่ต้องพัฒนา 
 - ข้าราชการ
 - พนักงานราชการ 
 - แบบฟอร์มที่ 2.2 ความสามารถและทักษะที่ต้องพัฒนา
 - ข้าราชการ
 - พนักงานราชการ 
 ผลการพัฒนาบุคลากร (IDP)
- แบบฟอร์มที่ 2.1 ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา
 - ข้าราชการ
 - พนักงานราชการ
- แบบฟอร์ม 2.2 สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
 - ข้าราชการ
 - พนักงานราชการ
- แบบฟอร์มที่ 3.1 สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
 - ข้าราชการ
 - พนักงานราชการ
- แบบฟอร์มที่ 4 การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560
 
- ประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากรจังหวัดสุรินทร์ รอบการประเมินที่ 2/2560
  รายชื่อผู้เข้าประชุม
- ประชุมชี้แจงแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
  รายชื่อผู้เข้าประชุม
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2560"
- แบบประเมินผลการฝึกอบรมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ที่เข้าร่วมโครงการฯ