ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหาร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบ 1/2561
เพิ่มศักยภาพการบังคับใช้พระราชบัญญัติควาบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ ประจำปี 2561


-  ประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากรจังหวัดสุรินทร์ รอบการประเมินที่ 1/2561
-  รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) รอบที่ 1/2561
 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
-

 รายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)