นายบุญช่วย ชาวนา
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
ปศุสัตว์อำเภอสังขะ
E - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Teera   sangthai

น.สพ.ธีระ กงแก้ว
นายสัตวแพทย์ชำนาญงาน
(ช่วยราชการที่ สนง.ปศสจ.สุรินทร์)

 นายสุริพล ค่ายพรม
สัตวแพทย์ชำนาญงาน
นายแสงไทย เพ่งพิศ
เจ้าพนักงานสัตวบาล