Thawatchai

นายธวัชชัย สุทธิโสม
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ปศุสัตว์อำเภอสนม
โทร. 0 4458 9144

 

Thayika

สพ.ญ.ฐายิกา  คล้ายบุตร
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

 shuchat

นายสุชาติ  พิทักษ์
                                        เจ้าพนักงานสัตวบาล                                         

Noimg

นายรณยุทธ์ เรื่องโรจน์
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์