0.4siwathep

นายศิวเทพ วงศ์พรหม
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ รักษาราชการแทน
ปศุสัตว์อำเภอรัตนบุรี
โทร. 0 4459 8996

jantra Thawatchai
นางสาวจันทรา โพธิ์คำ
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
 
   นายธวัชชัย สุทธิโสม
  เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
(รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอสนม)
นายสัพพัญญู แผลงฤทธิ์
เจ้าพนักงานสัตวบาล

Noimg

นายสมโภช หวาวิลัย
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

Noimg

นายนพรัตน์ พุทธานุ
จ้างเหมางานด้านเฝ้าระวัง สคบ.