uthai     

นายอุทัย  ลุนราศรี
สัตวแพทย์อาวุโส
 ปศุสัตว์อำเภอลำดวน 

singnakhon surapong
นายสิงนคร สาคร
สัตวแพทย์ชำนาญงาน
นายสุระพงษ์ จันตา
เจ้าพนักงานสัตวบาล