ขั้นตอนการรับรองคอมพาร์ทเมนต์

 

 

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์