1. หลักเกณฑ์การตรวจประเมินฟาร์มไก่ไข่แบบเลี้ยงปล่อยอิสระ

2. หลักเกณฑ์การตรวจประเมินฟาร์มเป็ดไข่แบบเลี้ยงปล่อยอิสระ

3. หลักเกณฑ์การตรวจประเมินฟาร์มไก่งวงแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ

4. หลักเกณฑ์การตรวจประเมินฟาร์มห่านแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ

5. รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำใบรับรอง Free range

6. รายละเอียดรหัสจังหวัด

7. แบบ ส.ป.อ. 1 แบบคำขอรับรองฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ

8. ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ ลงนามราชกิจจา

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์