S 127074344 0

        วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 น.สพ.อภิชัย นาคีสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย น.สพ.ประยูร พรมไธสง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ น.สพ.จรูญวิทย์ นะพรรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายศรัณย์วัชร์ บุญเกิด หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายสุพิน นองมัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการรักษาเสถียรภาพราคาสุกรโดยการตัดวงจรลูกสุกรทำหมูหัน ปี 2567 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Conference จากห้องประชุมกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โดยมี น.สพ.ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ เป็นประธานการประชุม