วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายจำลอง  ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์บริโภคนมเนื่องในวันดื่มนมโลก ประจำปี 2565 เนื่องจาก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิ.ย. ของทุกปี เป็นวันดื่มนมโลก หรือ World Milk Day ปัจจุบันพบว่าคนไทยบริโภคนม 18 ลิตร/คน/ปี (คิดเป็นสัปดาห์ละ 2 แก้วเท่านั้น น้อยกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกถึง 6 เท่า) ซึ่งถือเป็นปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลกจึงตั้งเป้าเพิ่มปริมาณการดื่มนมของคนไทยจากปัจจุบัน 18 ลิตร/คน/ปี เป็น 25 ลิตร/คน/ปี ภายในปี 2569 เพราะการบริโภคนมนอกจากจะส่งเสริมสุขภาพที่ดีแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยได้อีกด้วย ขอเชิญชวนคนไทยทุกเพศ ทุกวัย หันมาดื่มนมให้มากยิ่งขึ้น “ สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมได้ทุกวัน บริโภคนมได้หลากหลายเมนู”

S 17399853 S 17399855 S 17399856
S 17399857 S 17399858 S 17399860