วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายสุพิน นองมัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายประยูร พรมไธสง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นางสาวมหัธนา รับงาม เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายเชษฐา สงวนศิริ ปศุสัตว์อำเภอบัวเชด และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวเชด ร่วมกันจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ควายไทยประจำปี พ.ศ.2565 ภายใต้สโลแกน #ควาย สัตว์เลี้ยงผู้ให้ประโยชน์# ณ ศาลากลางประจำหมู่บ้านบ้านนา หมู่ที่ 2 ตำบลตาวัง อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งในงานประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
   1.นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ อ่านสาร เนื่องในงาน “วันอนุรักษ์ควายไทย”
  2.มอบโล่รางวัลผลการประกวดกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ โครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ชนะเลิศระดับเขต 3 ซึ่งได้แก่ กลุ่มผู้กระบือ พระราชทานบ้านนา หมู่ที่ 2 ตำบลตาวัง อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
  3.มอบเงินรางวัลชนะเลิศระดับเขต 3 ในการประกวดหมู่บ้านธนาคารโครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวนเงิน 10,000 บาท
  4.พิธีมอบกรรมสิทธิ์ให้แก่สมาชิกของโครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ จำนวน 50 ราย
  5.มอบปัจจัยการผลิต ให้แก่สมาชิกโครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
  6.พิธีบายศรีสู่ขวัญควาย
      โดยได้รับเกียรติจากนายพิสิทธิ์ ศรีวรานันท์ นายอำเภอบัวเชด และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอบัวเชด เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จะสามารถสร้างความตระหนักรู้ถึงบุญคุณ และคุณค่าของควายไทยให้กับเกษตรกรบ้านนา ตำบลตาวัง อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ให้ช่วยกันอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยต่อไป

LINE ALBUM 2752022 0 0 LINE ALBUM 2752022 3 0 LINE ALBUM 2752022 11
LINE ALBUM 2752022 14 1 LINE ALBUM 2752022 15 1 LINE ALBUM 2752022 17 0
LINE ALBUM 2752022 18 LINE ALBUM 2752022 19