วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายจำลอง  ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายประยูร พรมไธสง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายสุพิน  นองมัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  นายจรูญวิทย์ นะพรรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายจักรวาล  ตีทอง เจ้าพนักงานสัตว์บาลชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมจัดกิจกรรมงานวันดื่มนมโลก (World Milk Day) ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ ภายใต้แนวคิด“ สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมได้ทุกวัน บริโภคนมได้หลากหลายเมนู” เพื่อรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสำคัญของการดื่มนมเกิดการรับรู้และเข้าใจถึงคุณประโยชน์ของนมอันส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย อีกทั้งเป็นส่วนช่วยให้อุตสาหกรรมนมและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทยมีความมั่นคงทางด้านอาชีพ  โดยให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของนมและแจกนมแก่เด็กนักเรียน 200 คน ขอขอบคุณบริษัทอีสานใต้แดรี่ จำกัด ที่ได้สนับสนุนนมพาสเจอร์ไรส์สำหรับการจัดกิจกรรม

S 17621165 S 17621166 S 17621167
S 17621168 S 17621169 S 17621170
S 17621176 S 17621172 S 17621177