ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2565  คณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ประจำจังหวัดสุรินทร์ โดยนายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานคณะกรรมการ ร่วมกับผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์  อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  ผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพื้นที่ที่โรงฆ่าสัตว์ตั้งอยู่  หัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอปราสาท  ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุรินทร์  ร่วมตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง สำหรับการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ในพื้นที่จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงฆ่าสุกร 3 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ปีก 3 แห่ง  โดยคณะกรรมการมีมติให้ผ่านตามเกณฑ์กฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์     พ.ศ.2564 จำนวน 5 แห่ง และไม่ผ่านเกณฑ์ พบข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข จำนวน 1 แห่ง ซึ่งจะได้นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์(ต่ออายุ)ให้กับผู้ประกอบกิจการต่อไป

S 17850432 S 17850434 S 17850436
S 17850437 S 17850438 S 17850439
S 17850440 S 17850435 S 17850445